Stichting BLEND Wamel
Fiscaalnummer: 864426896

Contactgegevens:
Clarissenstraat 2
6659 BN Wamel
hello@stichtingblend.nl
www.stichtingblend.nl

Het bestuur bestaat uit 3 onbezoldigde bestuurders. Per ultimo 2023 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

  • Voorzitter: A. de Kryger
  • Secretaris: S. Karadeniz, Groote Wielenlaan 14 Rosmalen
  • Penningmeester: Marianne Konings, Dijkstraat 6 Beneden Leeuwen


Het bestuur komt een aantal keer per jaar bijeen op de vestiging van BLEND voor een bestuursvergadering. Hierin legt de manager verantwoording af aan het bestuur, wordt de financiële rapportage besproken en worden zaken ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In die hoedanigheid functioneert het bestuur als een toezichthoudend orgaan.
Tijdens bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder één stem, waarbij in geval van staking van stemmen over besluiten het voorstel is verworpen.


Visie
De leefbaarheid in het dorp Wamel vergroten op een maatschappelijk verantwoorde manier, samen met mensen met een verstandelijke beperking.

Missie

Samen met onze cliënten gaan wij de komende 3 jaar aan de slag met het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor vele verschillende doelgroepen in Wamel zodat er verbindingen ontstaan, mensen geactiveerd worden, de eenzaamheid verminderd, de leefbaarheid vergroot en onze cliënten middenin de maatschappij meedraaien. 


Klik hier voor het beleidsplan.

En lees hier meer over het beloningsbeleid, de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.